Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Boekjaar: Het boekjaar is de (twaalfmaands)periode waarover verslag wordt uitgebracht in het (fiscaal) jaarverslag en de verlies-en winstrekening.
2. Gegevens en Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde of ter beschikking te stellen schriftelijke en mondelinge informatie, waaronder stukken of gegevensdragers.
3. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.
4. Opdrachtnemer: Fleuren Accountants + Belastingadviseurs B.V.
5. Werkzaamheden: alle Werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de Werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, daaronder mede begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
2. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht de bepalingen in deze algemene voorwaarden te wijzigen, zonder daarvan mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
3. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals algemene inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. De bepalingen in deze algemene voorwaarden, zijn mede gemaakt ten behoeve van alle personen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld door Opdrachtnemer, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen zijn.
5. Indien sprake is van strijd tussen de bepalingen in deze algemene voorwaarden en het bepaalde in de opdrachtbevestiging, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

Artikel 3 Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst
1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend. De overeenkomst komt verder tot stand op het moment dat de Opdrachtgever instructies geeft c.q. een opdracht plaatst bij Opdrachtnemer en Opdrachtnemer de ontvangst hiervan mondeling of schriftelijk heeft bevestigd. De opdracht is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte Gegevens en Bescheiden.
2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
3. Bij vermoeden van:
- onrechtmatige activiteiten en/of geldstromen
- insolvabiliteit of
- andere feiten c.q. omstandigheden die een reguliere bedrijfsvoering of dienstverlening met inachtneming van de geldende regelgeving, en in het bijzonder de Wwft, in de weg kunnen staan kan de Opdrachtnemer met onmiddellijke ingang de overeenkomst beëindigen c.q. ontbinden, zulks ter keuze van Opdrachtnemer.
4. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, dient Opdrachtgever de vergoeding van de verrichte Werkzaamheden overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 7 en 8 te voldoen. Opdrachtnemer is bij tussentijdse opzegging daarnaast gerechtigd afwikkelingskosten ad 8% van de kosten van het voorafgaande boekjaar in rekening te brengen, een en ander onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer op grond van deze algemene voorwaarden en/of de wet.
5. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Artikel 4 Informatievoorziening door Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is gehouden alle Gegevens en Bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde Gegevens en Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
3. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste lid genoemde verplichting heeft voldaan. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever hierdoor lijdt.
4. Opdrachtnemer heeft het recht van originele bescheiden kopieën te maken.
5. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde Gegevens en Bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
6. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde in artikel 12, aan deze geretourneerd.

Artikel 5 Uitvoering opdracht
1. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 404, 407 lid 2 en 409 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer.
2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
3. Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van Opdrachtgever welke niet vallen onder de Werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van Opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van Opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van Opdracht gever en Opdrachtnemer.
4. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde Werkzaamheden, zonder kennisgeving aan Opdrachtgever, te laten verrichten door een door de Opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van Opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht.

Artikel 6 Inschakeling derden
1. De keuze van de overeenkomstig artikel 5 door Opdrachtnemer in te schakelen derden zal geschieden met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de keuze voor deze derden of tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever willen beperken, heeft Opdrachtnemer de bevoegdheid om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 7 Honorarium
1. Alle Werkzaamheden door Opdrachtnemer verricht, worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht op basis van de daadwerkelijk door Opdrachtnemer bestede tijd vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals deze van tijd tot tijd door Opdrachtnemer worden vastgesteld, tenzij tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer andersluidende schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Opdrachtnemer heeft het recht om (periodiek) voorschotten aan Opdrachtgever in rekening te
brengen alvorens met de Werkzaamheden wordt aangevangen welke zullen worden verrekend met de uiteindelijke daadwerkelijk door Opdrachtnemer gemaakte kosten op basis van de bestede tijd.
2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen tarieven dienovereenkomstig aan te passen c.q. wijzigingen door te voeren, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere schriftelijke afspraken hebben gemaakt.
3. Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig verrekend met voorschotten en vermeerderd met verschotten en/of facturen van ingeschakelde derden, wordt per maand of indien Opdrachtnemer hiertoe besluit na volbrenging van de Werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover schriftelijk of mondeling andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.
4. Begrotingen van het honorarium ter zake van Werkzaamheden van Opdrachtnemer dienen schriftelijk en uitdrukkelijk te zijn verstrekt en zijn vrijblijvend en niet bindend.

Artikel 8 Betaling
1. Betaling door Opdrachtgever van facturen van Opdrachtnemer dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van Opdrachtgever is Opdrachtnemer gerechtigd voor of van Opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is. Bezwaren tegen de hoogte van het factuurbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke handelsrente (6:119a BW) in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Opdrachtnemer heeft.
3. Alle (buiten) gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen
– met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag
– komen voor rekening van Opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van Opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.


Artikel 9
Klachten
1. Een klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient binnen dertig (30) dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie
waarover Opdrachtgever reclameert, aan Opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
2. Een klacht als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
3. In geval van een terechte uitgebrachte klacht – zulks ter beoordeling van Opdrachtnemer - heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden.
4. Op klachten zoals in dit artikel bedoeld, is de klachtenregeling van Opdrachtnemer van toepassing. Deze is opgenomen op de website van Opdrachtnemer en wordt Opdrachtgever bij de opdrachtbevestiging ter beschikking gesteld. Het bepaalde in artikel 10 blijft onverminderd van toepassing.


Artikel 10 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van hem kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige of niet tijdige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daarvoor bij Opdrachtgever
of derden ontstane schade - direct of indirect - nimmer aansprakelijk.
Hieronder wordt tevens verstaan aan de Opdrachtgever opgelegde bestuurlijke boeten.
2. Indien de Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade slechts aansprakelijk voor zover de aansprakelijkheid door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt gedekt tot het bedrag van de door de verzekering uitgekeerde som. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot de in het lopende kalenderjaar aan Opdrachtgever gefactureerde en door Opdrachtgever betaalde bedrag met betrekking tot de Werkzaamheden die hebben geleid tot de aansprakelijkheid, tot een maximum van € 5.000 (vijfduizend Euro), tenzij er aan de zijde van Opdrachtnemer sprake is van opzet of grove schuld.
3. Voor alle indirecte, bedrijfs- of gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever of een derde, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk, tenzij er aan de zijde van Opdrachtnemer sprake is van opzet of grove schuld.
4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige of niet tijdige informatie heeft verstrekt of welke anderszins het gevolg is van handelen of omissies van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met het verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. Onder vorderingen van derden worden tevens verstaan aan de Opdrachtnemer als medepleger van een fiscaal verzuim opgelegde bestuurlijke boeten.
5. Iedere aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer vervalt indien de Opdrachtgever bij een eventuele belastingcontrole over het betreffende tijdvak de Opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld hierbij aanwezig te zijn, en voorts in het geval de Opdrachtgever de Opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld de betreffende tekortkoming te herstellen en in het geval verdere werkzaamheden naar aanleiding van c.q. in verband met die tekortkoming hebben plaatsgevonden, zonder dat de Opdrachtgever de Opdrachtnemer daarbij betrokken heeft.
6. Indien – anders dan door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een Opdrachtgever - schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden.
8.Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle (buiten) gerechtelijke kosten in verband met een vordering op Opdrachtnemer zoals in dit artikel bedoeld.

Artikel 11 Overmacht
1. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen zonder dat Opdrachtnemer in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat hij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.

Artikel 12 Opschorting
1. Onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer op grond van deze algemene voorwaarden en de wet, is Opdrachtnemer bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder in ieder geval begrepen de afgifte van Gegevens en Bescheiden en resultaten van Werkzaamheden aan Opdrachtgever of derden, tot het moment dat Opdrachtgever alle op hem opeisbare vorderingen heeft voldaan. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever onmiddellijk schriftelijk of mondeling op de hoogte brengen van een opschorting als bedoeld in dit artikel. 


Artikel 13 Geheimhouding
1. Opdrachtnemer is, behoudens toepassing van artikel 5 lid 4 en verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens die de beroepsregels of de wet hem oplegt, waaronder mede begrepen de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, tenzij en voor zover Opdrachtgever de Opdrachtnemer van deze geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
2. Opdrachtnemer is, indien hij optreedt in een geschil of strafzaak, gerechtigd de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen, aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn voor de beslechting van het geschil of het verweer in de strafzaak.
3. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
4. Uitgezonderd het bepaalde in de vorige leden, is Opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
5. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.


Artikel 14 Intellectuele eigendom
1. Alle (intellectuele eigendoms-)rechten die bestaan met betrekking tot de resultaten van de Werkzaamheden van Opdrachtnemer of daarop kunnen worden gevestigd, zullen (blijven) berusten bij Opdrachtnemer.
2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om hetgeen waarop de (intellectuele eigendoms-)rechten van Opdrachtnemer (zullen) rusten, waaronder begrepen maar uitdrukkelijk niet beperkt tot computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, resultaten van de Werkzaamheden van Opdrachtnemer, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.
3. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om hetgeen waarop de (intellectuele eigendoms-) rechten van Opdrachtnemer (zullen) rusten, aan derden ter hand te stellen. De resultaten van de Werkzaamheden mogen aan derden ter hand worden gesteld uitsluitend teneinde een deskundig oordeel in te winnen omtrent de Werkzaamheden van Opdrachtnemer.


Artikel 15 Overig
1. Indien en voor zover op een bepaling in deze algemene voorwaarden op welke grond dan ook, geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling een betekenis toe die wat betreft de inhoud en strekking in elk geval zoveel mogelijk overeenkomt met de bepaling waarop geen beroep kan worden gedaan.
2. Indien Opdrachtnemer niet, op enig tijdstip, gebruik maakt van enig recht, hem bij of krachtens deze algemene voorwaarden of bij wet gegeven, zal dit niet als afstand van recht kunnen worden beschouwd.
3. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens
Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na een jaar nadat de Werkzaamheden zijn verricht waarop deze vorderingsrechten en andere bevoegdheden betrekking hebben.


Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.
3. Het staat Opdrachtgever vrij om het geschil voor te leggen aan een daartoe ingestelde arbitragecommissie.