Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.
Boekjaar: Het boekjaar is de (twaalfmaands)periode waarover verslag wordt
uitgebracht in
het (fiscaal) jaarverslag en de verlies
-
en winstrekening.
2.
Gegevens en Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking
gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de
uitvo
ering van de opdracht door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde of ter
beschikking te stellen schriftelijke en mondelinge informatie, waaronder stukken of gegevensdragers.
3.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die
aan Opdrachtnemer opdracht
heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.
4.
Opdrachtnemer: Fleuren Accountants + Belastingadviseurs
B.V
.
5.
Werkzaamheden: alle Werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door
Opdrachtnemer uit anderen hoof
de worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het
woord en omvat in ieder geval de Werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
Artikel 2 Toepasselijkheid
1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
rechtsverhoudingen, daaronder
mede begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht tussen
Opdrachtnemer en Opdrachtgever, onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
2.
Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht de bepalin
gen in deze algemene voorwaarden
te wijzigen, zonder daarvan mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen zullen ook gelden
ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
3.
De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals algemene in
koopvoorwaarden
van Opdrachtgever, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4.
De bepalingen in deze algemene voorwaarden, zijn mede gemaakt ten behoeve van alle
personen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uit
voering
van enige opdracht zijn ingeschakeld door Opdrachtnemer, respectievelijk alle personen voor wier
handelen of nalaten Opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen zijn.
5.
Indien sprake is van strijd tussen de bepalingen in deze algemene voorwaarden en
het
bepaalde in de opdrachtbevestiging, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.
ALGEMENE VOORWAARDEN FLEUREN A
C
COUNTANTS + BELASTINGADVISEURS
B.V.
Pagina
2
van
8
Versie
1
80326
Artikel 3 Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst
1.
De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door
Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen en
ondertekend.
De overeenkomst komt verder tot stand op het moment dat de Opdrachtgever
instr
ucties geeft c.q. een opdracht plaatst bij Opdrachtnemer en Opdrachtnemer de ontvangst
hiervan mondeling of schriftelijk heeft bevestigd. De opdracht is gebaseerd op de ten tijde daarvan
door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte Gegevens en Bescheide
n.
2.
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of
strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
3.
Bij vermoeden van:
-
onrechtmatige activiteiten en/of geldstro
men
-
insolvabiliteit of
-
andere feiten c.q. omstandigheden die een reguliere bedrijfsvoering of dienstverlening met
inachtneming van de geldende regelgeving, en in het bijzonder de Wwft, in de weg kunnen staan kan
de Opdrachtnemer met onmiddellijke ing
ang de overeenkomst beëindigen c.q. ontbinden, zulks ter
keuze van Opdrachtnemer.
4.
Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Indien
de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, dient Opdrachtgever de ver
goeding van de
verrichte Werkzaamheden overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 7 en 8 te voldoen.
Opdrachtnemer is bij tussentijdse opzegging daarnaast gerechtigd afwikkelingskosten ad 8% van de
kosten van het voorafgaande boekjaar in rekening te breng
en, een en ander onverminderd de
overige rechten van Opdrachtnemer op grond van deze algemene voorwaarden en/of de wet.
5.
Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld met inachtneming
van een opzegtermijn van een maand.
Artikel 4 Informatievoorziening door Opdrachtgever
1.
Opdrachtgever is gehouden alle Gegevens en Bescheiden, welke Opdrachtnemer
overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig
in de gewenste vorm en
op de gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen.
2.
Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan
Opdrachtnemer ter beschikking gestelde Gegevens en Bescheiden, ook indien deze van derden
afkomstig
zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
3.
Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het
moment dat Opdrachtgever aan de in het
eerste
lid genoemde verplichting heeft voldaan.
Opdrachtn
emer is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever hierdoor lijdt.
4.
Opdrachtnemer heeft het recht van originele bescheiden kopieën te maken.
ALGEMENE VOORWAARDEN FLEUREN A
C
COUNTANTS + BELASTINGADVISEURS
B.V.
Pagina
3
van
8
Versie
1
80326
5.
De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extr
a
honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de
verlangde Gegevens en Bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
6.
Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking ge
stelde
bescheiden, behoudens het bepaalde in artikel 12, aan deze geretourneerd.
Artikel 5 Uitvoering opdracht
1.
Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 404, 407 lid 2 en 409 van boek 7 van
het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer.
2.
Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleend
e opdracht
wordt uitgevoerd.
3.
Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of
bedrijf van Opdrachtgever welke niet vallen onder de Werkzaamheden zoals overeengekomen in de
opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop b
etrekking hebbende aantekeningen in de administratie
van Opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van
Opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg
van Opdracht
gever en Opdrachtnemer.
4.
Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde Werkzaamheden, zonder kennisgeving aan
Opdrachtgever, te laten verrichten door een door de Opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde,
indien zulks naar oordeel van Opdrachtnemer wenseli
jk is met het oog op een voor partijen optimale
uitvoering van de opdracht.
Artikel 6 Inschakeling derden
1.
De keuze van de overeenkomstig artikel 5 door Opdrachtnemer in te schakelen derden zal
geschieden met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk
voor de keuze voor deze derden of tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove
schuld van Opdrachtnemer.
2.
Indien deze derden hun aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever willen beperken, heeft
Opdrachtneme
r de bevoegdheid om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de
Opdrachtgever te aanvaarden.
Artikel 7 Honorarium
1.
Alle Werkzaamheden door Opdrachtnemer verricht, worden aan Opdrachtgever in rekening
gebracht op basis van de daadwerkelijk door Opdrachtnemer bestede tijd vermenigvuldigd met de
toepasselijke uurtarieven zoals deze van tijd tot tijd door Opdrachtnemer wor
den vastgesteld, tenzij
ALGEMENE VOORWAARDEN FLEUREN A
C
COUNTANTS + BELASTINGADVISEURS
B.V.
Pagina
4
van
8
Versie
1
80326
tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer andersluidende schriftelijke afspraken zijn gemaakt.
Opdrachtnemer heeft het recht om (periodiek) voorschotten aan Opdrachtgever in rekening te
brengen alvorens met de Werkzaamheden wordt aangev
angen welke zullen worden verrekend met
de uiteindelijke daadwerkelijk door Opdrachtnemer gemaakte kosten op basis van de bestede tijd.
2.
Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is
uitgevoerd, lonen en/of prijze
n een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd de
overeengekomen tarieven dienovereenkomstig aan te passen c.q. wijzigingen door te voeren, tenzij
Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere schriftelijke afspraken hebben gemaakt.
3.
Het hono
rarium van Opdrachtnemer, zo nodig verrekend met voorschotten en vermeerderd
met verschotten en/of facturen van ingeschakelde derden, wordt per maand of indien
Opdrachtnemer hiertoe besluit na volbrenging van de Werkzaamheden aan Opdrachtgever in
rekening
gebracht, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover schriftelijk of mondeling andere
afspraken hebben gemaakt. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde
bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.
4.
Begr
otingen van het honorarium ter zake van Werkzaamheden van Opdrachtnemer dienen
schriftelijk en uitdrukkelijk te zijn verstrekt en zijn vrijblijvend en niet bindend.
Artikel 8 Betaling
1.
Betaling door Opdrachtgever van facturen van Opdrachtnemer dien
t, zonder opschorting of
verrekening, te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Behoudens omgaand
schriftelijk bezwaar van Opdrachtgever is Opdrachtnemer gerechtigd voor of van Opdrachtgever
ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doe
n) wenden ter betaling van hetgeen
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is. Bezwaren tegen de hoogte van het
factuurbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.
2.
Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet
binnen de
nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft
Opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag
Opdrachtgever de wettelijke handelsrente (6:119a BW) in rekening te bre
ngen tot op de datum van
algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Opdrachtnemer heeft.
3.
Alle (buiten) gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen

met
een minimum van 15% over het te
incasseren bedrag

komen voor rekening van Opdrachtgever. De
gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor
rekening van Opdrachtgever zijn
,
indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt geste
ld.
4.
Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van
Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te
verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in
een door Opdrachtnemer te bepalen
vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd,
onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te
ALGEMENE VOORWAARDEN FLEUREN A
C
COUNTANTS + BELASTINGADVISEURS
B.V.
Pagina
5
van
8
Versie
1
80326
schorten en is al hetgeen Op
drachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is,
direct opeisbaar.
5.
In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de
Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk
verbonden voor de betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling van de fact
uur.
Artikel 9
Klachten
1.
Een klacht met betrekking tot
de verrichte werkzaamheden en/of
het factuurbedrag dient
binnen
dertig
(
30
) dagen na de verzenddatum van de
stukken of informatie
waarover Opdrachtgever
reclameert, aan Opdrachtnemer
schriftelijk
kenbaar te worden gemaakt.
2.
Een
klacht
als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever
niet op.
3.
In geval van een terechte uitgebrachte klacht

zulks ter beoordeling van Opdrachtnemer
-
heeft Opdrachtne
mer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het
kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde
Werkzaamheden.
4.
Op klachten zoals in dit artikel bedoeld, is de klachtenregeling van Opdrachtnemer va
n
toepassing.
Deze is
opgenomen op de website van Opdrachtnemer
en wordt Opdrachtgever bij de
opdrachtbevestiging ter beschikking gesteld.
Het bepaalde in artikel 10 blijft onverminderd van
toepassing.
Artikel 10 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1.
Opdrachtnemer
zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de
zorgvuldigheid in acht nemen die van hem kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt
doordat Opdrachtgever
aan
Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige of niet tijdige informatie heeft
v
erstrekt, is Opdrachtnemer voor de daarvoor bij Opdrachtgever
of derden ontstane schade
-
direct
of indirect
-
nimmer aansprakelijk.
Hieronder wordt tevens verstaan aan de Opdrachtgever
opgelegde
bestuurlijke boeten.
2.
Indien de Opdrachtgever aantoont d
at hij schade heeft geleden door een fout van
Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer voor de daardoor
ontstane schade slechts aansprakelijk voor zover de aansprakelijkheid door de
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar
wordt gedekt tot het bedrag van de door de verzekering
uitgekeerde som. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, is de
aansprakelijkheid beperkt tot
de in het lopende kalenderjaar aan Opdrachtgever gefactureerde en
door Opdrachtgev
er betaalde bedrag met betrekking tot de Werkzaamheden die hebben geleid tot
de aansprakelijkheid, tot een maximum van € 5.000 (vijfduizend Euro),
tenzij er aan de zijde van
Opdrachtnemer sprake is van opzet of grove schuld.
ALGEMENE VOORWAARDEN FLEUREN A
C
COUNTANTS + BELASTINGADVISEURS
B.V.
Pagina
6
van
8
Versie
1
80326
3.
Voor alle indirecte, bedri
jfs
-
of gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot stagnatie in
de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever of een derde, op enigerlei wijze
verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de Werkzaamheden
door Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk, tenzij
er aan de zijde van
Opdrachtnemer sprake is van opzet of grove schuld.
4.
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die
veroorzaakt is doordat de Op
drachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige of niet tijdige
informatie heeft verstrekt of welke anderszins het gevolg is van handelen of omissies van
Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met het
verwijtbaa
r handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van
Opdrachtnemer. Onder vorderingen van derden worden tevens verstaan aan de Opdracht
nemer a
ls
medepleger van een fiscaal verzuim opgelegde bestuurlijke boeten.
5
.
Iedere aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer vervalt indien de Opdrachtgever bij een
eventuele belastingcontrole over het betreffende tijdvak de Opdrachtnemer niet in de gelegenheid
heeft gesteld hierbij aanwezig te zijn, en voorts in het geval de Opdrach
tgever de Opdrachtnemer
niet in de gelegenheid heeft gesteld de betreffende tekortkoming te herstellen en in het geval
verdere werkzaamheden naar aanleiding van c.q. in verband met die tekortkoming hebben
plaatsgevonden, zonder dat de Opdrachtgever de Opdr
achtnemer daarbij betrokken heeft
.
6
.
Indien

anders dan door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een
Opdrachtgever
-
schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor Opdrachtnemer
aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beper
kt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door
Opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
7
.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens
vervoer of tijdens verzending
per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of
namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden.
8.
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle (buiten) gerechtelijke kosten in verband
met een vordering op Opdrachtnemer zoals in d
it artikel bedoeld.
Artikel 11 Overmacht
1.
Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet
behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen
maar niet beperkt tot stagnat
ie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die
verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de
overeengekomen wijze na te komen zonder dat Opdrachtnemer in verzuim raakt ten aanzien van de
nakoming van die verplichtingen en zonder dat hij tot enige schadevergoeding kan worden
gehouden.
ALGEMENE VOORWAARDEN FLEUREN A
C
COUNTANTS + BELASTINGADVISEURS
B.V.
Pagina
7
van
8
Versie
1
80326
Artikel 12 Opschorting
1.
Onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer op grond van deze algemene
voorwaarden en de wet, is Opdrachtnemer bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te
schorten, waaronder in ieder geval begrepen de afgifte van Gegevens en Bescheiden e
n resultaten
van Werkzaamheden aan Opdrachtgever of derden, tot het moment dat Opdrachtgever alle op hem
opeisbare vorderingen heeft voldaan. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever onmiddellijk schriftelijk of
mondeling op de hoogte brengen van een opschorting al
s bedoeld in dit artikel.
Artikel 13 Geheimhouding
1.
Opdrachtnemer is, behoudens toepassing van artikel 5 lid 4 en verplichtingen tot
openbaarmaking van bepaalde gegevens die de beroepsregels of de wet hem oplegt, waaronder
mede begrepen de Wet ter v
oorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en andere
nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, verplicht tot geheimhouding
tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, tenzij en voor zov
er
Opdrachtgever de Opdrachtnemer van deze geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze
geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Opdrachtgever ter
beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
2.
Opdrachtnemer is, indien hij optreedt in een geschil of strafzaak, gerechtigd de door of
namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie
waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen, aan
te wenden voor zover deze
naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn voor de beslechting van het geschil of het verweer
in de strafzaak.
3.
Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die
uitkomsten niet te
herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of
vergelijkende doeleinden.
4.
Uitgezonderd het bepaalde in de vorige leden, is Opdrachtnemer niet gerechtigd de
informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt g
esteld aan te wenden tot een ander
doel dan waarvoor zij werd verkregen.
5.
Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem
ingeschakelde derden.
Artikel 14 Intellectuele eigendom
1.
Alle
(intellectuele eigendoms
)rechten die bestaan met betrekking tot de resultaten van de
Werkzaamheden van Opdrachtnemer of daarop kunnen worden gevestigd, zul
len (blijven) berusten bij
Opdrachtnemer.
2.
Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om hetgeen waarop de (intellectue
le
eigendoms)rechten van Opdrachtnemer (zullen) rusten, waaronder begrepen maar uitdrukkelijk niet
ALGEMENE VOORWAARDEN FLEUREN A
C
COUNTANTS + BELASTINGADVISEURS
B.V.
Pagina
8
van
8
Versie
1
80326
beperkt tot computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, resultaten van de
Werkzaamheden van Opdrachtnemer, al dan niet met inschakeling van derden te
verveelvoudigen,
te openbaren en/of te exploiteren.
3.
Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om hetgeen waarop de (intellectuele
eigendoms)rechten van Opdrachtnemer (zullen) rusten, aan derden ter hand te stellen. De resultaten
van de Werkzaamheden
mogen aan derden ter hand worden gesteld uitsluitend teneinde een
deskundig oordeel in te winnen omtrent de Werkzaamheden van Opdrachtnemer.
Artikel 15 Overig
1.
Indien en voor zover op een bepaling in deze algemene voorwaarden op welke grond dan
ook,
geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling een betekenis toe die
wat betreft de inhoud en strekking in elk geval zoveel mogelijk overeenkomt met de bepaling waarop
geen beroep kan worden gedaan.
2.
Indien Opdrachtnemer niet, op en
ig tijdstip, gebruik maakt van enig recht, hem bij of
krachtens deze algemene voorwaarden of bij wet gegeven, zal dit niet als afstand van recht kunnen
worden beschouwd.
3.
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen
vorder
ingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens
Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder
geval na een jaar nadat de Werkzaamheden zijn verricht waarop deze vorderingsrechten
en andere
bevoegdheden betrekking hebben.
Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1.
Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene
voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2.
Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van
de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondis
sement waarin
Opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.
3.
Het
staat Opdrachtgever vrij om
het geschil voor te leggen aan een daartoe ingestelde
arbitragecommissie.